Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi Düzenlenmesine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönergenin dayanağı nedir?

 

- Yönerge,Ulaştırma ve Altyapı bakanlığının Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.

 

İşletmeler tehlikeli madde faaliyet belgesi almak için hangi evrakları hazırlamalıdır?

 

-) Başvuru dilekçesi (EK -1), (Birden fazla vergi numarasına sahip kamu kuruluşlarında varsa Genel Bütçe Vergi Numarası belirtilecektir.) 2) Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi İçin Düzenlenen Rapor (EK-3)(SADECE TMGDK HAZIRLAMAYA YETKİLİDİR) (3) İşletmenin unvanını, adresini, iştigalini, temsile yetkili kişilerini, sermayesini, kurucularını ve ortaklarını gösteren en son yayımlanmış olan Ticaret Sicil Gazetesi 4) Tüzel kişiliklerde; unvan, adres, kayıt tarihi, çalışma konusu ve sermayesinin yazılı olduğu son altı ay içerisinde alınmış Ticaret Odası/Sanayi Odası Faaliyet Belgesi 5) Tüzel kişiliklerde temsile ve ilzama yetkili kişileri gösterir İmza Sirküleri (aslı veya noter onaylı sureti) 6) Gerçek kişilerde; Esnaf ve Sanatkârlar Odasından alınan Oda Kayıt/Faaliyet belgesinin aslı, 7) Gerçek kişilerde; İmza Beyannamesinin (aslı veya noter onaylı sureti)

 

 

Yönetmeliğe göre hangi firmalar hizmet almalıdır?

 

Aslında bunu öğrenmek  alanında  deneyimli  Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı  firmanın yapısına göre değerlendirme yaparak hangi Tehlikeli maddeler ile iştigal edildiğini beirleyerek  netlik kazanacaktır  ,Ancak genel anlamda :

Tehlikeli madde taşımacılığı sürecinde yer alan ve bir takvim yılı içerisinde net elli ton ve üstü miktarlarda işlem yapan, gönderen, paketleyen, yükleyen, dolduran ve boşaltan olarak faaliyette bulunan Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi sahibi olan işletmeler ile toplam araç taşıma kapasitesi elli ton ve üzerinde olan taşımacılık işletmeleri ile bu kapsamdaki tehlikeli maddeleri geçici olarak depolayan işletmeler.

Miktarına bakılmaksızın taşıma kategorisi sıfır olan tehlikeli maddelerle örneğin radyoaktif maddeler, bulaşıcı maddeler, zehirli maddeler, patlayıcı maddeler ile iştigal eden ve tehlikeli madde taşımacılığı sürecinde yer alan, gönderen, paketleyen, yükleyen ve dolduran olarak faaliyette bulunan işletmeleri,

 

Buna göre Sağlık Kuruluşları (Hastane,Tıp Merkezleri  ,Diyaliz merkeleri,Hayvan hastaneleri vb.),Akaryakıt Sektörü,Av Tüfek -Silah sanayi , Lojistik Kuruluşları (Dağıtım merkezleri, Depo, Antrepo, Taşımacılar, Depolama Tesisleri,) Perakendecilik Sektörü, Dağıtım Merkezleri, Tarım Kuruluşları, Beton Santralleri, Deri Sanayi, Kimya Sanayi, Madencilik Kuruluşları, Kozmetik firmaları, Atık Taşıyan firmalar, şehirlerde bulunan doğal gaz dağıtım şirketleri ve birçok  firma zorunlu olarak Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı (TMGD) hizmeti almak durumundadır.